PROPOSTA DE MOCIÓ D’ANEM A MIL

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE __________________________ DE L’AJUNTAMENT DE ________________________________ EN SUPORT A “ANEM A MIL”, LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE

PART EXPOSITIVA

La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions oficials).

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea.

Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.

“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.

La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.

Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.

Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. Caldrà generar incentius per a la formació i per la millora de la productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

El Grup Municipal de ___________, a petició de la plataforma ANEM A MIL

proposa l’adopció dels següents acords:

1.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”.

2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local no siguin inferiors als 1000€.

3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses de prestació de serveis o subministraments a l’Ajuntament de ___________________________ es comprometen a garantir una remuneració estable mínima de 1.000 € als seus treballadors i treballadores.

4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que condicionin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris inferiors a 1000€ al seu personal contractat.

5.- Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i sindicats per difondre, treballar i arribar a establir el SM de 1000€ en totes les empreses del municipi, així com estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials dels seus treballadors.

6.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Consell de Ciutat.

Anuncis